Геотехноинженеринг ЕООД

Създаване на специализирани карти на пристанищните терминали предоставени за управление на ДП „ПИ”

Проектиране и внедряване на Географска информационна система (ГИС) за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура

Създаване на специализирани карти на пристанищните терминали предоставени за управление на ДП „ПИ” – 28 бр. с обща площ 655 ха, събиране и въвеждане на ГИС-данни.  Обект: „Проектиране и внедряване на Географска информационна система (ГИС) за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура” по проект „Проектиране и внедряване на Географска информационна система за управление на пристанищната инфра-структура”, финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт” 2007–2013 г.

Направете
запитване

Геотехноинженеринг ЕООД